Opheffing Productschap Akkerbouw

Zoals u vernomen zult hebben wordt het Productschap Akkerbouw (PA) per 1 januari 2015 opgeheven. Gedurende 2014 is gewerkt aan de volledige ontmanteling van PA. Meer over dat traject kunt u lezen in het afbouwplan. De financiële consequenties zijn te vinden in de tweede herziene begroting.

Het stoppen van PA betekent dat de diensten en producten die u via de site van het productschap gewend was af te nemen met ingang van die datum worden beëindigd. De website van PA blijft overigens onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Economische Zaken nog tijdelijk actief. 

Het afgelopen jaar heeft nadere besluitvorming plaatsgehad over de vraag hoe het verder moet met de activiteiten van het productschap. Meer over deze taken en over de plek waar voormalige taken van PA zijn ondergebracht kunt u vinden in dit overzicht.

De publieke taken zijn ondergebracht bij het Ministerie van Economische Zaken. Het betreft voor PA vooral de taken op het terrein van de teeltregelingen. Deze zijn ondergebracht bij de nVWA. Klantcontactcentrum 0900 0388 of info@nvwa.nl.

Zoals u verder kunt lezen in het overzicht wordt een aantal activiteiten voortgezet door de Brancheorganisatie Akkerbouw. De BO Akkerbouw is een vereniging, opgericht door het gezamenlijke akkerbouwbedrijfsleven en is actief op terreinen waar samenwerking tussen de verschillende deelsectoren tot meerwaarde leidt. Graag verwijzen wij u naar de website van de BO Akkerbouw (www.bo-akkerbouw.nl), e-mail adres: info@bo-akkerbouw.nl, telefoon nr. 079 – 3030330.